Physician

Dr Vasanthi

Dr Ram Mishra

Dr Shwetha Meghnath Lokare

Gynaecology

Dr Roopa

Dr Mamta Reddy

Dr Madhu Naidu

Paediatrics

Dr Suma

Dr Vishwas S N

Dr Satish Reddy

Orthopaedics

Dr Shivraj Nadagouda

Dr Harish

Dermatology

Dr Sudha Bhadri

Dr. Roshan Kumar

ENT

Dr Shriram Nathan

RADIOLOGY

Dr Dhanalakshmi

INFERTILITY

Dr Shilpa

Dr Rekha Rajesh

SURGEON

Dr Ravi Kumar

Dr Sapna Purushotham

Dr Merin

CARDIOLOGY

Dr Ashwin

Anaesthesiology

Dr Somashekhar Reddy

Dr Hari Prasad

Dr Shailesh

Dr Brijesh